Trang chủ / Kiếm Hiệp / Tuyệt Thế Đường Môn / Chương 161 : Đến nơi, nướng thịt - Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 161 : Đến nơi, nướng thịt - Tuyệt Thế Đường Môn
 Chương 161: Đến nơi, nướng thịADt - Tuyt Thế Đườhng Môn

Sưu tầhm: tunghoanh.com


    Gà nướng, bánh nướng, rau xanh vo viên tẩTAm gia vịoQn tiêu, ớt, tắcjc chua, canh thịsHt bò luộc là thc đpơn phong phú trong bữPa trưa của ba ngườPi.

    Học ẩTAm thc ở Học Vin Shrek giúp HoắZNc Vũ HạRWo có khẩesYu vịEht rấPt tốt với tng món ăn. Tuy hắSKRn không đupánh giá nhn xét, nhưng cũng không thểN không tha nhn, Quấtrtt T có trù ngh cũng không tồi. Sau một lát ăn trưa, quan h cảrTo ba ngườkpki cũng thay đkpkổi khá nhiu, s đsYFối đAIcju lúc mới rờNi khỏi học vin cũng lng yên tan biến.

    - Sao? Ta không khoác lác phảQRZi không. Quấlat T tỷ nấsHu ăn rấHt ngon. Đkpk xem sau này còn dám đMMEJEc tội chúng ta nữkpka hay không. Nếu không phảADi QuấYwJt T tỷ tâm tính tốt, bữtSqa cơm này cũng không cho ngươi ăn.

    Kha Kha rấpt đtrtJEc ý khoe khoang trước mt HoắAIc Vũ HạPo.

    HoắRLc Vũ HạwHo cườesYi h h:

    - Kha Kha tỷ, chuyn trẻ con hôm qua không nên canh cánh trong lòng. Không bằnkung thế này, cơm chiu ta làm, coi như giảLi thích với ngươi và QuấesYt T tỷ, đADược không?

    - Ngươi cũng biết nấSKRu ăn?

    QuấQRZt T và Kha Kha đFMồng thanh hỏi, chỉD khác nhau QuấoQnt T vẻ mt tò mò, Kha Kha lạwHi là đkPay mt nghi ngờoQn. xem chương mới tạPi tunghoanh(.)com

    Hoắpc Vũ HạGho mỉpm cườTyDi nói:

    - Đến lúc đZNó nếm th sẽ biết. Lúc ta vào học ở Học Vin Shrek, là da vào bán cá nướng mà sống. Bằtrtng không, ta một thân cô nhi, kiếm đzrâu ra học phí mà đpóng.

    Nghe đMzcược hai chữa cô nhi, ánh mắcjt hai nữoQn đheMu trở nên mm mạNi. QuấAt T biểrTou hin t nhiên, Kha Kha tuy che giấNu khá tốt, nhưng biến hóa trong đupáy mắMMEt vn không trốn đGhược s chú ý của HoắAc Vũ HạrToo.

    Tht s là hai vịN học tỷ thin lương a!

    - Được, vy cơm chiu giao cho ngươi. BấoQnt quá vì đnkurTo tươi ngon, ta đAIem cũng không nhiu nguyên liu, đupợi khi đMzcến Cảcjnh Dương sơn mạLch thì tùy cơ ứkPng biến.

    Ba ngườEhti lạupi bay đDi, QuấheMt T và Kha Kha hiểtrtn nhiên không phảqGAi lầsYFn đaNu tiên đRLến Cảcjnh Dương sơn mạzrch. Phi hành bên cạYunh, QuấGht T bắGht đlaDu nói một vài vic cầzrn chú ý cho HoắPc Vũ HạPo.

    - CảSKRnh Dương sơn mạHch có đoQnesYa hình giống một con nhn khổng lồ, trung tâm sơn mạTyDch có din tích rộng lớn, tám nhánh núi giống tám cái chân nhn chạuTAy dài nhữcjng hướng khác nhau t khu trung tâm. Ở nhữhng nhánh núi số lượng hồn thú tương đsYFối ít, khoáng sảTAn thì phong phú. Trung tâm sơn mạMzcch thì hồn thú rấAIt nhiu. Trong đFMó đqGAủ loạKyi cườMMEng giảcj sinh sống, hơn nữnkua ngọn núi cao nhấzrt CảGHnh Dương Phong là cấwHm đLHa.

    HoắMMEc Vũ HạRWo tò mò hỏi:

    - Đế quốc Nht Nguyt thc lc hùng hu, hồn đakpko khí phát triểoQnn, muốn khai thác khoáng sảhn ở CảZNnh Dương Phong có lẽ không mấuTAy khó khăn.

    QuấsHt T lắwHc đFMuTAu:

    - Ngươi không nên xem thườADng CảRWnh Dương Phong. Trên đkpknkui lục, Tinh Đnkuu ĐsYFi Sâm Lâm bên cạnkunh Học Vin Shrek các ngươi không nghi ngờP gì là khu đhanh cư tốt nhấAIt cho hồn thú. Nhưng Cảcjnh Dương sơn mạAch cũng có thểSKR đPPng vào năm hạPng đLRWu, muốn khai phá toàn din khu vc này, cho dù dùng hồn đkpkRWo khí vin trình cườtrtng đtSqDi đaủ bao trùm hết cảTyD CảGHnh Dương sơn mạYuch rồi bắKyn nổ một lầRLn, thì sau đpó bịkpk hồn thú sinh sống bên trong đMzciên cuồng lao ra tấqGAn công, sẽ chịau tổn thấYut như thế nào thì không ai trong chúng ta d đRWoán nổi

    - Tuy CảFMnh Dương sơn mạheMch nhấYwJt đtSquTAnh có rấoPt nhiu tài nguyên khoáng sảoQnn trân quý, nhưng hồn thú nơi này đPối với đtrtế quốc Nht Nguyt chúng ta cũng là một tài nguyên cc kỳ quan trọng. DĩEht nhiên không ai tát ao bắJEt cá. Vốn ở phương din tài nguyên hồn thú, đYuế quốc Nht Nguyt chúng ta xa xa không bằesYng ba đlayoli quốc gia ĐtSqu La đkpkLi lục. CảsYFnh Dương sơn mạZNch là khu bảTAo tồn hồn thú lớn nhấsYFt của chúng ta, bảwHo v còn không kịpp nữpa là. Cho nên, cho dù biết rõ có tài nguyên khoáng sảupn trân quý, nhiu nhấGHt cũng chỉZN khai phá các nhánh núi bên cạanh mà thôi, tuyt đqGAối không hướng vào phía trong phá hoạlai. BấRLt quá, ở vùng phụ cn CảheMnh Dương sơn mạRLch, chúng ta cũng đPSKRi quân đkPồn trú....

    Nói tới đDGsây, Quấat T đPột nhiên ngng lạZNi, nhìn Hoắzrc Vũ Hạkpko liếc mắpt một cái, mỉAIm cườkPi nói:

    - Có nhiu thứoQn không thểheM nói cho ngươi, đDGsây là cơ mt quân s.

    HoắJEc Vũ HạRLo mỉkPm cườRWi:

    - Quân sđnkuó ta cũng không muốn biết, chng quan h gì tới ta.

    Kha Kha nói:

    - Chúng ta đhu nói cho ngươi biết nhiu thứh như vy. Ngươi không nói gì v mình là không phảQRZi a! Ngươi bấqGAt quá mới ba hồn hoàn mà thôi, sao năng lc cn chiến lạADi mạTyDnh như vy? Hôm qua ngươi thi triểAn năng lc gì?

    Nhìn thấlay hai nữSKR vẻ mt tò mò, Hoắnkuc Vũ Hạao mỉSKRm cườai giảyoli thích:

    - Ta là hồn sư võ hồn song sinh.

    Nghe đFMược bốn chữoP võ hồn song sinh, Quấnkut T và Kha Kha tròn mắGHt nhìn trân trân Vũ Hạcjo. Đôi mắGHt Kha Kha thì tràn đYwJuTAy ánh sao lung linh:

    - Oa, thì ra trên đFMkPi tht s có võ hồn song sinh a! Khó trách ngươi lợi hạpi như vy.

    PhảTyDn ứGhng của hai nữsYF mãnh lit hơn hắoPn nghĩrTo, khiến hắrTon không khỏi cảupm thấKyy kỳ quái

    - Chng lẽ ở đTAế quốc Nht Nguyt chưa tng tồn tạTAi hồn sư có võ hồn song sinh sao?

    QuấqGAt T khng đZNDnh lắRWc đSKRLu:

    - Không có, ta có thểcj khng đoQnkpknh chắuTAc chắNn. Lịcjch s đkPế quốc Nht Nguyt chưa tng xuấYwJt hin hồn sư võ hồn song sinh. Mà ta biết ở ĐGhu La đPMMEi lục các ngươi, cũng rấYwJt hiếm gp cơ mà.

    Kha Kha thì hưng phấzrn ra mt:

    - Nói nhanh lên, võ hồn song sinh có cái gì khác, hai cái võ hồn của ngươi là cái gì?

    HoắAIc Vũ Hạcjo trong lòng im lng không nói gì. Có lẽ là bởi vì hắesYn, Vương Đông và Tiêu Tiêu cùng thờLi gian xuấyolt hin, nên cảQRZm giác của hắcjn đAIối với võ hồn song sinh không có gì đoQnc bit. Hơn nữoPa võ hồn thứTyD hai không phảkPi trờpi sinh, mà do Thiên Mộng kiếm cho. Vài năm nay, cảYu Thiên Mộng, Băng Đế hay Y Lai KhắesYc Tư, đtrtu hoàn toàn im lng. NgoạsYFi tr nhữkpkng lúc hắRLn đwHlat đGHến một tu vi nhấht đNYwJnh, thì phong ấlan năng lượng đesYược t đQRZộng mở ra dung hợp vào sứzrc mạEhtnh của hắYun, thì cũng không tạoQno một ảFMnh hưởng nào với hắYun nữTyDa. DườRWng như đGHN hắQRZn t mình phát triểQRZn. Nhưng Hoắtrtc Vũ HạAo biết rõ Thiên Mộng, Băng Đế và Y Lai KhắoQnc Tư chính là chỗ da lớn nhấat, cũng là hu thun lớn nhấDGst. Bọn họ chỉwH là sợ mình quá mứhc ỷ lạHi mới ít khi xuấPt hin. Tiến bộ hai năm nay chắYwJc họ rấrTot hài lòng.

    - Võ hồn chính của ta là h tinh thầADn, võ hồn phụ có thuộc tính băng. Hồn lc cấMMEp 40, vn chưa tìm đqGAược hồn thú tinh thầupn thích hợp, nên chưa phụ gia thêm hồn hoàn.

    Quấzrt T git mình:

    - Khó trách ngươi tam hoàn đDGsã mạsYFnh thế, thì chng nhữGHng võ hồn song sinh, mà còn cấZNp 40. Võ hồn h tinh thầAn, tht s là hiếm thấGhy a! Mà, học vin chúng ta hình như đzrang tìm kiếm h hồn sư tinh thầesYn, không biết đsYFsH làm gì.

    HoắYuc Vũ Hạho trong lòng va đrToộng. Hắnkun phát hin, lầRWn này đsHi theo hai nữRL ra ngoài tht là quyết đcjMMEnh đADúng đMMETyDn. Hiên lão sư còn có thểnku chú ý một chút, không cho trao đAIổi sinh như mình biết nhiu chuyn có quan h đAIến Học Vin Nht Nguyt. Nhưng Quấpt T và Kha Kha lạrToi ít có tâm đFM phòng mình hơn, nhiu khi vô ý sẽ nói ra không ít thông tin ích lợi cho mình.

    - Hồn k của ngươi là gì? NhấheMt là cái khiến ánh sáng chung quanh cũng méo mó, làm ta chng thểtSq nhắAIm chuẩYun ngươi đheMược.

    Kha Kha tò mò hỏi.

    QuấYwJt T nhíu mày nhắpc nhở:

    - Kha Kha. Hỏi hồn kĩp chính là tối kỵ!

    HoắSKRc Vũ HạMMEo cũng không nghĩup nhiu, nói:

    - Đó là hồn kĩQRZ phụ trợ, gọi là Tinh Thầcjn Kin Nhiu. Thông qua tinh thầkPn lc sinh ra ảoPnh hưởng đtrtối với các ngươi, trong phạTyDm vi Tinh ThầTyDn Kin Nhiu, đFMộ chính xác của hồn sư sẽ suy giảAm rấesYt nhiu. Tr phi tinh thầYun lc cao hơn ta, mới giảzrm đKyược ảrTonh hưởng một chút

    Kha Kha tiếp tục truy vấDGsn:

    - Vy phạGHm vi Tinh ThầFMn Kin Nhiu là bao nhiêu?

    HoắoQnc Vũ Hạpo cườsHi mà không nói, vấtrtn đsYF này hắhn đQRZã có thểwH không thểD trảA lờesYi, là chân chính bí mt.

    QuấDt T trng mắht nhìn Kha Kha. Kha Kha thè lưỡi cũng không có truy vấDn tiếp, hiểJEn nhiên đTAã ý thứtrtc đsYFược chính mình hỏi có hơi quá ....

    Khi phương tây chiếu ra ánh nắqGAng chiu xinh đTyDẹp, bọn họ cuối cùng đpã tới phụ cn mục tiêu. T xa, trên không trung nhìn xuống, CảEhtnh Dương sơn mạZNch quảnku giống như một con nhn to lớn, hay cũng có thểGh nói là một con bạsHch tuộc khổng lồ phủ phục trên mt đARWt. Âm u mà hùng vĩzr, tráng l.

    Đu là đPDGsa phương sinh tồn của hồn thú, nhưng nơi này tạwHo cảkPm giác hoàn toàn khác Tinh ĐGhu ĐoPi Sâm Lâm hoàn.

    Tinh ĐJEu ĐMzci Sâm Lâm là thâm thúy vô nhai (DG: sâu xa vô bờDGs, thăm thm như đoQnEhti dương), nơi này lạoPi hung mãnh cuồng dã. Có lẽ bên trong khó sánh với Tinh ĐYuu ĐTAi Sâm Lâm, nhưng đrTotSqy đAủ uy hiếp.

    QuấPt T hạA lnh:

    - Chúng ta đsYFêm nay nghỉnku ngơi ở phụ cn, ngày mai vào núi thí nghim hồn đwHDGso khí, đrToồng thờFMi cũng th thờNi vn, cho ngươi tìm kiếm hồn thú thích hợp

    Ba ngườzri hạtSq cánh cách CảRWnh Dương sơn mạpch ngoài trăm dm, tìm một chỗ có đDGsoQna thế cao lạGhi bằDGsng phng dng lu. Có hồn đuTANo khí trữRW vt, giúp hồn sư có thểyol mang theo tương đsYFối đTAMzcy đPđoQnđzrQRZc cầzrn dùng. Ba ngườyoli, ba cái lu, đDGsược HoắEhtc Vũ Hạnkuo dng lên, nhanh chóng bố trí đnkuâu ra đRLó.

    Nhìn HoắKyc Vũ Hạupo chịLu khó giúp mình buộc dây lu, Kha Kha cườYwJi nói:

    - Hình như ta nhớ, có ai đsYFó nói đPêm nay trổ tài gì đDó thì phảlai a! Đng làm cho ta thấzrt vọng nha.

    Hoắpc Vũ Hạao cườLi khúc khích:

    - Vội gì, ta đYui chuẩSKRn bịGH, các ngươi cứMzc chờla chút. Đtrt ta xem gầhn đoQnây có gì thích hợp nấPu ăn không đZNã. Đồ tươi nấNu mới ngon.

    Kha Kha và Quấat T lúc này nhìn thấesYy kim quang tảMzcn mát trong mắDGst hắFMn, trái tim đHp nhanh. CảGH hai đAu bịqGA hình ảGhnh kim quang lóng lánh này khắRWc sâu lúc HoắRLc Vũ HạAo nổi cơn tam bành mà đTyDQRZi phát thầJEn uy.

    HoắQRZc Vũ HạqGAo dò xét xung quanh, xoay ngườqGAi quét tới quét lui, phóng tầtSqm mắsHt ra nhữQRZng phạRWm vi xa hơn.

    Kha Kha thì thầsHm với QuấRWt T:

    - TrờNi tối mấAt rồi, không phảcji hắYwJn chỉGh dùng ánh mắGHt đuTAi tìm thịoPt rng này kia đesYó chứA?

    Không đDợi Quấkpkt T trảN lờGHi, Hoắlac Vũ Hạcjo nháy mắht lắcjc mình, biến mấQRZt khỏi tầhm mắQRZt của hai nàng.

    QuấADt T cũng thì thầJEm to nhỏ:

    - Thc lc của hắpn tht s rấoQnt mạhnh. Trước kia ta vn cho rằheMng, hồn sư đtrtồng cấoQnp căn bảnkun không thểRL sánh với hồn đGHqGAo sư chúng ta. Nhưng hin tạYui xem ra cái ý tưởng đsYFó là sai lầADm nghiêm trọng. Ít nhấEhtt cho tới bây giờuTA, chúng ta cũng chưa thấTyDy hắMzcn dùng qua hồn đAIAIo khí cườuTAng đJETyDi nào, chỉcj bằrTong năng lc võ hồn bảPn thân, đheMã khiến cảsH bốn ngườpi chúng ta bó tay chịau chết. Ta dám nói, cho dù là ở trong cánh đFMồng bát ngát, trong tình huống có khoảYung cách chuẩDGsn bịrTo, bốn ngườyoli cũng chống lạQRZi hắsYFn cũng chưa chắEhtc tốt đoQnẹp.

    Kha Kha khẽ gt đNzru

    - Tinh ThầTAn Kin Nhiu của hắan ảkPnh hưởng vin công rấFMt tốt. Mong rằtSqng phạhm vi của nó không nên quá lớn.

    QuấuTAt T phì cườlai:

    - Hắhn cũng không phảesYi đJEupch nhân của chúng ta, tuy rằFMng đhến t Học Vin Shrek, nhưng chỉcj là trao đRWổi sinh mà thôi. Nói không chng, chúng ta còn có thểkP học cái này cái kia t hắrTon. Mt khác, đtrtêm nay chúng ta tht s phảuTAi ăn mấEhty món hắtrtn làm sao?

    Kha Kha cườHi khì, nói:

    - Xem cái bộ dáng xấTAu xa của hắcjn, buổi trưa ăn cơm ngươi làm, hn là cũng có t tin mới dám nói. Không th thì sao biết đTAược? Không biết chng, hắzrn chính là đMME nhấADt đsHtrtu bếp đAIheMi lục, là tình nhân trong mộng của ngươi đhó.

    Quấcjt T khẽ gắPt một tiếng, mt cườheMi ng đyolỏ:

    - Còn nói ba, tuổi hắkpkn chắDc không lớn hơn ta. Ngươi cứTyD nhìn làn da của hắtrtn ấGHy, tuy hắhn vóc ngườtrti cao lớn, nhưng da dẻ rấtrtt mm mạpi non nớt, nhấht là mấtrty cọng ria mép như lông tơ í. HắDn chỉEht khoảheMng 15-16 tuổi là cùng, nhỏ hơn chúng ta không ít đkpkâu.

    Kha Kha quái dịH nhìn nàng, nói:

    - Được a, QuấDt T tỷ, ngươi quan sát cũng cẩSKRn thn quá đDGsi.

    QuấoQnt T tứMMEc gin nói:

    - Trong cái đcjMzcu của ngươi chứDa cái chi rứYwJa hảRL? Biết ngườLi biết ta bách chiến bách thắuTAng thôi.

    Đang lúc các nàng nói chuyn, HoắGHc Vũ HạRWo đPã trở lạsHi. Tay phảnkui dườpng như nắAIm cái gì, bởi vì sắsHc trờupi nhá nhem tối, nhìn không rõ lắRWm. Sau đzró hắqGAn tay chân thăn thoắwHt bn rộn ngay gầpn đoPó.

    QuấqGAt T và Kha Kha không thấTAy rõ Hoắnkuc Vũ HạZNo bắRLt đHược con thú hoang gì. Lúc các nàng còn đhang chú ý, nhìn qua đLã có một xâu thịqGAt. Mỗi miếng thịwHt đsYFược cắsYFt đrTou, dài ước chng bàn tay, rộng chng hai ngón tay, đpộ dày va phảpi. (DG: phảADi nói tg càng ngày chém càng đcjiêu, nhìn không rõ cái con thú gì, mà thịcjt thì nhỏ thế lạPi nhìn ra cc rõ ràng.....)

    Nên nhóm la rồi! Va nghĩheM đoQnến la, Hoắhc Vũ HạsHo t nhiên run rẩlay, đDGsưa mắesYt nhìn v phương đMzcông xa xăm. Tỷ tỷ, ngườADi cuối cùng là lưu lạRLc phương nào a! Nhớ đhến Mã Tiểpu Đào đPã mấwHt tích, tâm tình đGhang tốt đoQnẹp bỗng dưng rầlau rĩYu.

    Thế nhưng đTAộng tác không h dng lạNi, một đEhtống la đupược nhóm lên. Một lát sau, la trạKyi đMzcã cháy tí tách, hắtrtn gọi hai nữYu đQRZrTong xa, mỉNm cườSKRi:

    - Đến đPây đADi, hai vịzr học tỷ, chuẩqGAn bịFM ăn cơm. ThịZNt nướng phảnkui ăn ngay khi nướng mới ngon.

    Va nói, hắtrtn lấrToy ra ba cái chén nhỏ, trong mỗi chén bỏ thêm gì đtrtó, khuấDGsy đDu thành một loạEhti chấcjt dịRLch sn st, chính là nước sốt màu nâu na trong na đPục. LạsHi lấHy ra đSKRĩsHa ăn đSKRưa cho hai ngườsYFi.

    - ThịsYFt nướng chấPm nước sốt là ăn đsYFược lin. Ta bắPt đlaADu nướng đPây.

    Va nói, HoắFMc Vũ Hạupo va cầzrm trong tay một đLĩha ăn. Ba xâu thịcjt nướng hắFMn đheMã lấheMy ra một xâu, cổ tay nhẹ nhàng xoay xoay, mấsHy miếng thịADt bên ngoài hơi cháy một chút, đQRZã nhẹ nhàng rơi vào chén QuấheMt T.

    Dưới ánh la trạDi, khuôn mt QuấYut T và Kha Kha đGhỏ lên lấcjp lánh, tăng thêm vài phầLn xinh đoQnẹp.

    QuấrTot T cc kỳ chú ý đAộng tác HoắTyDc Vũ HạoQno, nhìn hắlan thành thạPo như thế chắYuc chắoQnn không phảFMi lầZNn đSKRkpku nướng thịzrt. Cúi đsYFAIu nhìn xuống, miếng thịFMt nướng còn bốc lên váng mỡ, hình như còn hơi hồng hồng, không hoàn toàn chín.

    - Ăn khi còn nóng là thơm nhấPt.

    Hoắhc Vũ HạYwJo dn dò, xâu thịupt thứKy hai cũng đlaã vào chén Kha Kha.

    QuấRWt T vốn thích ăn, nghe vy cầDm lòng không đtrtược, bỏ miếng thịDGst vào dĩsHa, phết một chút nước sốt đLc quánh sn st, rồi cho miếng thịuTAt nướng thơm phứAc vào ming.

    Mùi vịEht nước sốt cũng không mấDGsy đhm đNà, nhưng rấFMt thơm. Miếng thịnkut nướng rấcjt mm và ngon, vào ming chỉwH nhấSKRm nháp hai ba cái, đEhtã hóa thành chấwHt lỏng thơm lng chảJEy vào cuống họng. Mùi vịRW tuyt hảZNo, cảAIm giác mm mạpi mịTAn màng của thớ thịesYt khiến Quấcjt T suýt nữQRZa cắtSqn phảGHi lưỡi.

 • Gửi lúc 1:03 Ngày 11/01/2015

  kool996

  Truyện này không ai dịch nữa à :((

 • Gửi lúc 0:25 Ngày 30/11/2014

  lehoangviet

  bảo Admin bỏ cái note ở phần đầu chương 322 là a e lại có truyện đọc ngay :v

 • Gửi lúc 9:14 Ngày 19/11/2014

  stomwan

  AD ra đều tay nha, thanks

 • Gửi lúc 17:48 Ngày 18/11/2014

  tanphu89

  Nội dung thì hay khỏi bàn , có điều nhiều lúc tg miêu tả ảo wa xá @@ .

 • Gửi lúc 13:40 Ngày 07/11/2014

  please

  ad ơi, dịch tiếp đi ad, mọi người vẫn đang hóng-ing từng ngày nè :(