Trang chủ / Kiếm Hiệp / Tuyệt Thế Đường Môn / Chương 161 : Đến nơi, nướng thịt - Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 161 : Đến nơi, nướng thịt - Tuyệt Thế Đường Môn
 Chương 161: Đến nơi, nướng thịZLt - Tuyt Thế ĐườmcOng Môn

Sưu tầWWHm: tunghoanh.com


    Gà nướng, bánh nướng, rau xanh vo viên tẩUnm gia vịoj tiêu, ớt, tắGVjc chua, canh thịZLt bò luộc là thc đLơn phong phú trong bữRna trưa của ba ngườWGLi.

    Học ẩUOXm thc ở Học Vin Shrek giúp HoắUyIc Vũ HạPo có khẩpWFu vịsc rấqJt tốt với tng món ăn. Tuy hắDqn không đXcUánh giá nhn xét, nhưng cũng không thểDq không tha nhn, QuấWGLt T có trù ngh cũng không tồi. Sau một lát ăn trưa, quan h cảw ba ngườDqi cũng thay đnổi khá nhiu, s đXSối đWWHWPu lúc mới rờni khỏi học vin cũng lng yên tan biến.

    - Sao? Ta không khoác lác phảcgDi không. QuấOAFt T tỷ nấWWHu ăn rấOOgt ngon. ĐWi xem sau này còn dám đfUfHpmc tội chúng ta nữpWFa hay không. Nếu không phảmni QuấWPt T tỷ tâm tính tốt, bữFKa cơm này cũng không cho ngươi ăn.

    Kha Kha rấRnt điWPc ý khoe khoang trước mt HoắIUdc Vũ HạXSo.

    HoắOAFc Vũ HạFKo cườpWFi h h:

    - Kha Kha tỷ, chuyn trẻ con hôm qua không nên canh cánh trong lòng. Không bằXcUng thế này, cơm chiu ta làm, coi như giảFRqi thích với ngươi và QuấXSt T tỷ, đnược không?

    - Ngươi cũng biết nấZLu ăn?

    QuấHpmt T và Kha Kha đGVjồng thanh hỏi, chỉIUd khác nhau QuấXSt T vẻ mt tò mò, Kha Kha lạOOgi là đPgmy mt nghi ngờpWF.

    HoắOboc Vũ Hạjo mỉIUdm cườWPi nói:

    - Đến lúc đdgó nếm th sẽ biết. Lúc ta vào học ở Học Vin Shrek, là da vào bán cá nướng mà sống. BằWing không, ta một thân cô nhi, kiếm đdgâu ra học phí mà đFRqóng.

    Nghe đOAFược hai chữZL cô nhi, ánh mắgmt hai nữUOX đpWFu trở nên mm mạIUdi. Quấjit T biểRnu hin t nhiên, Kha Kha tuy che giấZLu khá tốt, nhưng biến hóa trong đOboáy mắfUft vn không trốn đbwược s chú ý của HoắOAFc Vũ HạLo.

    Tht s là hai vịh học tỷ thin lương a!

    - Được, vy cơm chiu giao cho ngươi. Bấjit quá vì đVWWi tươi ngon, ta đnem cũng không nhiu nguyên liu, đjợi khi đFRqến CảmcOnh Dương sơn mạfUfch thì tùy cơ ứnng biến.

    Ba ngườGVji lạbwi bay đOAFi, QuấqJt T và Kha Kha hiểscn nhiên không phảOOgi lầojn đnAu tiên đfUfến CảVWnh Dương sơn mạnch. Phi hành bên cạWPnh, QuấVWt T bắPt đZLObou nói một vài vic cầjn chú ý cho Hoắdgc Vũ HạUno.

    - CảLnh Dương sơn mạLch có đojOboa hình giống một con nhn khổng lồ, trung tâm sơn mạDqch có din tích rộng lớn, tám nhánh núi giống tám cái chân nhn chạbwy dài nhữLng hướng khác nhau t khu trung tâm. Ở nhữnng nhánh núi số lượng hồn thú tương đqJối ít, khoáng sảObon thì phong phú. Trung tâm sơn mạOOgch thì hồn thú rấOAFt nhiu. Trong đgmó đOboủ loạUni cườGVjng giảoj sinh sống, hơn nữLXsa ngọn núi cao nhấUOXt CảFRqnh Dương Phong là cấfUfm đJhUyIa.

    Hoắmnc Vũ HạOOgo tò mò hỏi:

    - Đế quốc Nht Nguyt thc lc hùng hu, hồn đgmcgDo khí phát triểOAFn, muốn khai thác khoáng sảUOXn ở CảAnh Dương Phong có lẽ không mấmny khó khăn.

    Quấbwt T lắgmc đFKFRqu:

    - Ngươi không nên xem thườIUdng Cảmnnh Dương Phong. Trên đPhi lục, Tinh Đmnu ĐOOgi Sâm Lâm bên cạJhnh Học Vin Shrek các ngươi không nghi ngờn gì là khu đjigKZnh cư tốt nhấIUdt cho hồn thú. Nhưng CảObonh Dương sơn mạFKch cũng có thểXS đjiAFng vào năm hạhng đsccgDu, muốn khai phá toàn din khu vc này, cho dù dùng hồn đWijio khí vin trình cườIUdng đcgDJhi đOboủ bao trùm hết cảUn CảUOXnh Dương sơn mạgKZch rồi bắOOgn nổ một lầgKZn, thì sau đmcOó bịpWF hồn thú sinh sống bên trong đUOXiên cuồng lao ra tấOAFn công, sẽ chịUOXu tổn thấLt như thế nào thì không ai trong chúng ta d đdgoán nổi

    - Tuy CảAFnh Dương sơn mạqJch nhấojt đPgnh có rấWGLt nhiu tài nguyên khoáng sảWin trân quý, nhưng hồn thú nơi này đDqối với đLế quốc Nht Nguyt chúng ta cũng là một tài nguyên cc kỳ quan trọng. DĩObo nhiên không ai tát ao bắPt cá. Vốn ở phương din tài nguyên hồn thú, đDqế quốc Nht Nguyt chúng ta xa xa không bằIUdng ba đjWGLi quốc gia Đwu La đcWJHpmi lục. Cảhnh Dương sơn mạbwch là khu bảAo tồn hồn thú lớn nhấfUft của chúng ta, bảXSo v còn không kịIUdp nữUyIa là. Cho nên, cho dù biết rõ có tài nguyên khoáng sảojn trân quý, nhiu nhấHpmt cũng chỉL khai phá các nhánh núi bên cạFRqnh mà thôi, tuyt đqJối không hướng vào phía trong phá hoạFKi. Bấdgt quá, ở vùng phụ cn Cảjinh Dương sơn mạRnch, chúng ta cũng đFKJhi quân đgmồn trú....

    Nói tới đnây, Quấgt T đnột nhiên ngng lạUni, nhìn HoắHpmc Vũ HạHpmo liếc mắWPt một cái, mỉAFm cườgi nói:

    - Có nhiu thứHpm không thểgm nói cho ngươi, đynWây là cơ mt quân s.

    HoắXSc Vũ HạfUfo mỉDqm cườWGLi:

    - Quân sđFRqó ta cũng không muốn biết, chng quan h gì tới ta.

    Kha Kha nói:

    - Chúng ta đgmu nói cho ngươi biết nhiu thứcWJ như vy. Ngươi không nói gì v mình là không phảwi a! Ngươi bấWPt quá mới ba hồn hoàn mà thôi, sao năng lc cn chiến lạsci mạFRqnh như vy? Hôm qua ngươi thi triểHpmn năng lc gì? nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Nhìn thấcgDy hai nữpWF vẻ mt tò mò, HoắUyIc Vũ HạgKZo mỉKAm cườWii giảAi thích:

    - Ta là hồn sư võ hồn song sinh.

    Nghe đWPược bốn chữbw võ hồn song sinh, QuấcWJt T và Kha Kha tròn mắDqt nhìn trân trân Vũ HạfUfo. Đôi mắwt Kha Kha thì tràn đXSPy ánh sao lung linh:

    - Oa, thì ra trên đcgDJhi tht s có võ hồn song sinh a! Khó trách ngươi lợi hạOOgi như vy.

    Phảbwn ứIUdng của hai nữWWH mãnh lit hơn hắqJn nghĩA, khiến hắWPn không khỏi cảLXsm thấWPy kỳ quái

    - Chng lẽ ở đfUfế quốc Nht Nguyt chưa tng tồn tạFRqi hồn sư có võ hồn song sinh sao?

    QuấgKZt T khng đUyIIUdnh lắmcOc đKAiu:

    - Không có, ta có thểVW khng đKAObonh chắXcUc chắLXsn. Lịich s đUOXế quốc Nht Nguyt chưa tng xuấht hin hồn sư võ hồn song sinh. Mà ta biết ở Điu La đqJRni lục các ngươi, cũng rấOOgt hiếm gp cơ mà.

    Kha Kha thì hưng phấDqn ra mt:

    - Nói nhanh lên, võ hồn song sinh có cái gì khác, hai cái võ hồn của ngươi là cái gì?

    HoắFRqc Vũ HạgKZo trong lòng im lng không nói gì. Có lẽ là bởi vì hắcWJn, Vương Đông và Tiêu Tiêu cùng thờRni gian xuấbwt hin, nên cảojm giác của hắgmn đnối với võ hồn song sinh không có gì đFKc bit. Hơn nữFKa võ hồn thứFK hai không phảqJi trờFRqi sinh, mà do Thiên Mộng kiếm cho. Vài năm nay, cảmcO Thiên Mộng, Băng Đế hay Y Lai Khắwc Tư, đJhu hoàn toàn im lng. NgoạPi tr nhữWPng lúc hắUOXn đcgDPt đWWHến một tu vi nhấfUft đwJhnh, thì phong ấjin năng lượng điược t đpWFộng mở ra dung hợp vào sứJhc mạjinh của hắZLn, thì cũng không tạGVjo một ảgmnh hưởng nào với hắgn nữwa. Dườojng như đUnji hắUyIn t mình phát triểGVjn. Nhưng HoắynWc Vũ HạUyIo biết rõ Thiên Mộng, Băng Đế và Y Lai KhắqJc Tư chính là chỗ da lớn nhấGVjt, cũng là hu thun lớn nhấOOgt. Bọn họ chỉmn là sợ mình quá mứic ỷ lạgmi mới ít khi xuấgKZt hin. Tiến bộ hai năm nay chắDqc họ rấHpmt hài lòng.

    - Võ hồn chính của ta là h tinh thầLXsn, võ hồn phụ có thuộc tính băng. Hồn lc cấOOgp 40, vn chưa tìm đnược hồn thú tinh thầdgn thích hợp, nên chưa phụ gia thêm hồn hoàn.

    Quấjit T git mình:

    - Khó trách ngươi tam hoàn đIUdã mạWinh thế, thì chng nhữFKng võ hồn song sinh, mà còn cấdgp 40. Võ hồn h tinh thầGVjn, tht s là hiếm thấVWy a! Mà, học vin chúng ta hình như đRnang tìm kiếm h hồn sư tinh thầWin, không biết đXSsc làm gì.

    HoắWic Vũ HạFKo trong lòng va đWWHộng. HắcWJn phát hin, lầJhn này đmni theo hai nữmn ra ngoài tht là quyết đpWFZLnh đynWúng đOAFmnn. Hiên lão sư còn có thểAF chú ý một chút, không cho trao đOOgổi sinh như mình biết nhiu chuyn có quan h đXcUến Học Vin Nht Nguyt. Nhưng QuấXSt T và Kha Kha lạGVji ít có tâm đOOg phòng mình hơn, nhiu khi vô ý sẽ nói ra không ít thông tin ích lợi cho mình.

    - Hồn k của ngươi là gì? NhấXcUt là cái khiến ánh sáng chung quanh cũng méo mó, làm ta chng thểRn nhắynWm chuẩgn ngươi đAược.

    Kha Kha tò mò hỏi.

    QuấWit T nhíu mày nhắqJc nhở:

    - Kha Kha. Hỏi hồn kĩoj chính là tối kỵ! đWPọc truyn mới nhấRnt tạDqi tung hoanh . com

    Hoắbwc Vũ HạXSo cũng không nghĩL nhiu, nói:

    - Đó là hồn kĩAF phụ trợ, gọi là Tinh Thầdgn Kin Nhiu. Thông qua tinh thầVWn lc sinh ra ảpWFnh hưởng đFRqối với các ngươi, trong phạLm vi Tinh ThầKAn Kin Nhiu, đcgDộ chính xác của hồn sư sẽ suy giảWWHm rấgKZt nhiu. Tr phi tinh thầUnn lc cao hơn ta, mới giảWim đwược ảgnh hưởng một chút

    Kha Kha tiếp tục truy vấObon:

    - Vy phạWPm vi Tinh ThầPn Kin Nhiu là bao nhiêu?

    HoắFKc Vũ Hạno cườRni mà không nói, vấhn đUn này hắWin đjã có thểmn không thểOAF trải lờji, là chân chính bí mt.

    QuấIUdt T trng mắsct nhìn Kha Kha. Kha Kha thè lưỡi cũng không có truy vấjin tiếp, hiểscn nhiên đcgDã ý thứpWFc đgKZược chính mình hỏi có hơi quá ....

    Khi phương tây chiếu ra ánh nắWing chiu xinh đFKẹp, bọn họ cuối cùng đOboã tới phụ cn mục tiêu. T xa, trên không trung nhìn xuống, CảIUdnh Dương sơn mạdgch quảgm giống như một con nhn to lớn, hay cũng có thểdg nói là một con bạLch tuộc khổng lồ phủ phục trên mt đfUfFKt. Âm u mà hùng vĩn, tráng l.

    Đu là đXcUWPa phương sinh tồn của hồn thú, nhưng nơi này tạGVjo cảZLm giác hoàn toàn khác Tinh Đnu ĐOboi Sâm Lâm hoàn.

    Tinh ĐObou ĐWGLi Sâm Lâm là thâm thúy vô nhai (DG: sâu xa vô bờJh, thăm thm như đFRqhi dương), nơi này lạOAFi hung mãnh cuồng dã. Có lẽ bên trong khó sánh với Tinh ĐVWu Đni Sâm Lâm, nhưng đIUdgmy đPủ uy hiếp.

    QuấWGLt T hạOAF lnh:

    - Chúng ta đwêm nay nghỉWi ngơi ở phụ cn, ngày mai vào núi thí nghim hồn đWPWPo khí, đWWHồng thờZLi cũng th thờAFi vn, cho ngươi tìm kiếm hồn thú thích hợp

    Ba ngườKAi hạUn cánh cách CảVWnh Dương sơn mạwch ngoài trăm dm, tìm một chỗ có đUyImna thế cao lạIUdi bằjing phng dng lu. Có hồn đIUdio khí trữUn vt, giúp hồn sư có thểFK mang theo tương đcWJối đjiUny đPđLđOOghc cầojn dùng. Ba ngườmcOi, ba cái lu, đKAược HoắAFc Vũ HạXSo dng lên, nhanh chóng bố trí đmcOâu ra đgmó.

    Nhìn Hoắmnc Vũ Hạbwo chịgu khó giúp mình buộc dây lu, Kha Kha cườWii nói:

    - Hình như ta nhớ, có ai đUyIó nói đOAFêm nay trổ tài gì đnó thì phảqJi a! Đng làm cho ta thấgt vọng nha.

    HoắIUdc Vũ HạfUfo cườUOXi khúc khích:

    - Vội gì, ta đfUfi chuẩqJn bịqJ, các ngươi cứcgD chờUn chút. Đj ta xem gầFKn đLây có gì thích hợp nấpWFu ăn không đVWã. Đồ tươi nấbwu mới ngon.

    Kha Kha và QuấOAFt T lúc này nhìn thấWiy kim quang tảOAFn mát trong mắKAt hắUOXn, trái tim đWPp nhanh. CảgKZ hai đFRqu bịRn hình ảGVjnh kim quang lóng lánh này khắpWFc sâu lúc Hoắojc Vũ HạWWHo nổi cơn tam bành mà đRnynWi phát thầscn uy.

    Hoắic Vũ Hạsco dò xét xung quanh, xoay ngườRni quét tới quét lui, phóng tầWGLm mắgt ra nhữUOXng phạOAFm vi xa hơn.

    Kha Kha thì thầPm với QuấDqt T:

    - TrờpWFi tối mấmnt rồi, không phảDqi hắXcUn chỉL dùng ánh mắynWt đmcOi tìm thịIUdt rng này kia đAFó chứRn?

    Không đFKợi QuấWit T trảgKZ lờgKZi, HoắIUdc Vũ HạXSo nháy mắpWFt lắnc mình, biến mấRnt khỏi tầgKZm mắGVjt của hai nàng.

    QuấUOXt T cũng thì thầUOXm to nhỏ:

    - Thc lc của hắfUfn tht s rấJht mạUyInh. Trước kia ta vn cho rằynWng, hồn sư đUnồng cấDqp căn bảLXsn không thểynW sánh với hồn đUndgo sư chúng ta. Nhưng hin tạOboi xem ra cái ý tưởng đcgDó là sai lầmnm nghiêm trọng. Ít nhấgt cho tới bây giờGVj, chúng ta cũng chưa thấRny hắAn dùng qua hồn đgmOboo khí cườWPng đfUfwi nào, chỉgm bằynWng năng lc võ hồn bảDqn thân, đpWFã khiến cảWP bốn ngườVWi chúng ta bó tay chịRnu chết. Ta dám nói, cho dù là ở trong cánh đfUfồng bát ngát, trong tình huống có khoảRnng cách chuẩin bịsc, bốn ngườVWi cũng chống lạUOXi hắLXsn cũng chưa chắbwc tốt đwẹp.

    Kha Kha khẽ gt đJhOOgu

    - Tinh ThầpWFn Kin Nhiu của hắnn ảDqnh hưởng vin công rấFKt tốt. Mong rằHpmng phạdgm vi của nó không nên quá lớn.

    QuấFKt T phì cườni:

    - HắUyIn cũng không phảJhi đgKZLch nhân của chúng ta, tuy rằXSng đdgến t Học Vin Shrek, nhưng chỉA là trao đpWFổi sinh mà thôi. Nói không chng, chúng ta còn có thểcgD học cái này cái kia t hắgmn. Mt khác, đynWêm nay chúng ta tht s phảZLi ăn mấDqy món hắWWHn làm sao?

    Kha Kha cườfUfi khì, nói:

    - Xem cái bộ dáng xấObou xa của hắgn, buổi trưa ăn cơm ngươi làm, hn là cũng có t tin mới dám nói. Không th thì sao biết đUyIược? Không biết chng, hắAn chính là đji nhấJht đpWFLXsu bếp đWini lục, là tình nhân trong mộng của ngươi đXSó.

    QuấAFt T khẽ gắjt một tiếng, mt cườDqi ng đGVjỏ:

    - Còn nói ba, tuổi hắVWn chắXcUc không lớn hơn ta. Ngươi cứXS nhìn làn da của hắXcUn ấscy, tuy hắOOgn vóc ngườLi cao lớn, nhưng da dẻ rấsct mm mạXcUi non nớt, nhấUOXt là mấRny cọng ria mép như lông tơ í. HắIUdn chỉoj khoảUyIng 15-16 tuổi là cùng, nhỏ hơn chúng ta không ít đjâu.

    Kha Kha quái dịgKZ nhìn nàng, nói:

    - Được a, Quấnt T tỷ, ngươi quan sát cũng cẩXcUn thn quá đFKi.

    QuấDqt T tứIUdc gin nói:

    - Trong cái đDqPu của ngươi chứRna cái chi rứOOga hảA? Biết ngườjii biết ta bách chiến bách thắdgng thôi.

    Đang lúc các nàng nói chuyn, HoắKAc Vũ Hạno điã trở lạii. Tay phảIUdi dườPng như nắpWFm cái gì, bởi vì sắAc trờAi nhá nhem tối, nhìn không rõ lắscm. Sau đFKó hắWWHn tay chân thăn thoắPt bn rộn ngay gầAn đdgó.

    QuấObot T và Kha Kha không thấKAy rõ Hoắwc Vũ Hạno bắsct đOboược con thú hoang gì. Lúc các nàng còn đWGLang chú ý, nhìn qua đFRqã có một xâu thịWPt. Mỗi miếng thịWit đUnược cắgmt đfUfu, dài ước chng bàn tay, rộng chng hai ngón tay, đWiộ dày va phảgKZi. (DG: phảJhi nói tg càng ngày chém càng đIUdiêu, nhìn không rõ cái con thú gì, mà thịZLt thì nhỏ thế lạJhi nhìn ra cc rõ ràng.....)

    Nên nhóm la rồi! Va nghĩgKZ đjiến la, Hoắojc Vũ Hạno t nhiên run rẩfUfy, đcWJưa mắbwt nhìn v phương đAông xa xăm. Tỷ tỷ, ngườUyIi cuối cùng là lưu lạDqc phương nào a! Nhớ đgmến Mã Tiểiu Đào đOAFã mấOOgt tích, tâm tình đOOgang tốt đgKZẹp bỗng dưng rầscu rĩw.

    Thế nhưng đmcOộng tác không h dng lạIUdi, một đHpmống la đjược nhóm lên. Một lát sau, la trạOOgi đAFã cháy tí tách, hắin gọi hai nữcgD đRnOAFng xa, mỉFKm cườPi:

    - Đến đJhây đAFi, hai vịsc học tỷ, chuẩPn bịXcU ăn cơm. Thịmnt nướng phảJhi ăn ngay khi nướng mới ngon.

    Va nói, hắjin lấqJy ra ba cái chén nhỏ, trong mỗi chén bỏ thêm gì đWPó, khuấZLy đIUdu thành một loạXcUi chấAt dịGVjch sn st, chính là nước sốt màu nâu na trong na đgục. Lạni lấWiy ra đjĩWPa ăn đAFưa cho hai ngườWGLi.

    - ThịGVjt nướng chấXSm nước sốt là ăn đwược lin. Ta bắWGLt đUOXLu nướng đojây.

    Va nói, HoắOOgc Vũ HạKAo va cầFRqm trong tay một đfUfĩbwa ăn. Ba xâu thịUyIt nướng hắWin đgã lấOboy ra một xâu, cổ tay nhẹ nhàng xoay xoay, mấjy miếng thịnt bên ngoài hơi cháy một chút, đWGLã nhẹ nhàng rơi vào chén QuấAt T.

    Dưới ánh la trạWPi, khuôn mt Quấmnt T và Kha Kha đHpmỏ lên lấdgp lánh, tăng thêm vài phầOOgn xinh đhẹp.

    QuấXSt T cc kỳ chú ý đRnộng tác HoắWic Vũ Hạjo, nhìn hắWin thành thạUyIo như thế chắpWFc chắAn không phảni lầXSn đgKZUOXu nướng thịmnt. Cúi đgpWFu nhìn xuống, miếng thịFRqt nướng còn bốc lên váng mỡ, hình như còn hơi hồng hồng, không hoàn toàn chín.

    - Ăn khi còn nóng là thơm nhấXSt.

    Hoắwc Vũ HạRno dn dò, xâu thịcgDt thứRn hai cũng đOboã vào chén Kha Kha.

    QuấAt T vốn thích ăn, nghe vy cầUOXm lòng không đnược, bỏ miếng thịFKt vào dĩgKZa, phết một chút nước sốt đFKc quánh sn st, rồi cho miếng thịAt nướng thơm phứnc vào ming.

    Mùi vịObo nước sốt cũng không mấynWy đUOXm đRnà, nhưng rấjt thơm. Miếng thịdgt nướng rấpWFt mm và ngon, vào ming chỉWP nhấXSm nháp hai ba cái, đWiã hóa thành chấgt lỏng thơm lng chảLXsy vào cuống họng. Mùi vịOAF tuyt hảAo, cảwm giác mm mạKAi mịOAFn màng của thớ thịgmt khiến QuấAFt T suýt nữia cắhn phảWii lưỡi.

 • Gửi lúc 1:03 Ngày 11/01/2015

  kool996

  Truyện này không ai dịch nữa à :((

 • Gửi lúc 0:25 Ngày 30/11/2014

  lehoangviet

  bảo Admin bỏ cái note ở phần đầu chương 322 là a e lại có truyện đọc ngay :v

 • Gửi lúc 9:14 Ngày 19/11/2014

  stomwan

  AD ra đều tay nha, thanks

 • Gửi lúc 17:48 Ngày 18/11/2014

  tanphu89

  Nội dung thì hay khỏi bàn , có điều nhiều lúc tg miêu tả ảo wa xá @@ .

 • Gửi lúc 13:40 Ngày 07/11/2014

  please

  ad ơi, dịch tiếp đi ad, mọi người vẫn đang hóng-ing từng ngày nè :(