Trang chủ / Kiếm Hiệp / Tuyệt Thế Đường Môn / Chương 161 : Đến nơi, nướng thịt - Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 161 : Đến nơi, nướng thịt - Tuyệt Thế Đường Môn
 Chương 161: Đến nơi, nướng thịnuUt - Tuyt Thế ĐườMSng Môn

Sưu tầMSm: tunghoanh.com


    Gà nướng, bánh nướng, rau xanh vo viên tẩUYzm gia vịJr tiêu, ớt, tắMSc chua, canh thịOavt bò luộc là thc đyơn phong phú trong bữWa trưa của ba ngườBti.

    Học ẩUYzm thc ở Học Vin Shrek giúp HoắWWc Vũ Hạgao có khẩJru vịnI rấwqt tốt với tng món ăn. Tuy hắqnqn không đveánh giá nhn xét, nhưng cũng không thểa không tha nhn, Quấft T có trù ngh cũng không tồi. Sau một lát ăn trưa, quan h cảy ba ngườnRi cũng thay đXAEổi khá nhiu, s đluối đCglyXHu lúc mới rờjcni khỏi học vin cũng lng yên tan biến.

    - Sao? Ta không khoác lác phảOavi không. QuấWt T tỷ nấyuu ăn rấEqSt ngon. ĐYWB xem sau này còn dám đyXHuKjc tội chúng ta nữYWBa hay không. Nếu không phảKMPi Quấjcnt T tỷ tâm tính tốt, bữuKja cơm này cũng không cho ngươi ăn.

    Kha Kha rấRt đYWBtc ý khoe khoang trước mt HoắNyIc Vũ Hạvfo.

    HoắYWBc Vũ Hạgco cườnIi h h:

    - Kha Kha tỷ, chuyn trẻ con hôm qua không nên canh cánh trong lòng. Không bằCglng thế này, cơm chiu ta làm, coi như giảNyIi thích với ngươi và Quấqnqt T tỷ, đAMược không?

    - Ngươi cũng biết nấXAEu ăn?

    Quấyt T và Kha Kha đKMPồng thanh hỏi, chỉYWB khác nhau QuấOavt T vẻ mt tò mò, Kha Kha lạJri là đXAEAMy mt nghi ngờJr.

    Hoắluc Vũ Hạvfo mỉKMPm cườAMi nói:

    - Đến lúc đqaó nếm th sẽ biết. Lúc ta vào học ở Học Vin Shrek, là da vào bán cá nướng mà sống. Bằgang không, ta một thân cô nhi, kiếm đusvâu ra học phí mà đHywóng.

    Nghe đqnqược hai chữqnq cô nhi, ánh mắKMPt hai nữCgl đOavu trở nên mm mạSii. QuấXAEt T biểWu hin t nhiên, Kha Kha tuy che giấOavu khá tốt, nhưng biến hóa trong đmwJáy mắnIt vn không trốn đyuược s chú ý của HoắSic Vũ Hạyo.

    Tht s là hai vịlu học tỷ thin lương a!

    - Được, vy cơm chiu giao cho ngươi. Bấat quá vì đHywnR tươi ngon, ta đWem cũng không nhiu nguyên liu, đeợi khi đRến CảKMPnh Dương sơn mạgach thì tùy cơ ứyXHng biến.

    Ba ngườwai lạBti bay đai, QuấAMt T và Kha Kha hiểJrn nhiên không phảnRi lầBtn đuKjmwJu tiên đluến Cảenh Dương sơn mạnuUch. Phi hành bên cạMSnh, QuấCglt T bắEqSt đluRu nói một vài vic cầHywn chú ý cho HoắICmc Vũ Hạqnqo.

    - CảKMPnh Dương sơn mạEqSch có đYWBvfa hình giống một con nhn khổng lồ, trung tâm sơn mạjcnch có din tích rộng lớn, tám nhánh núi giống tám cái chân nhn chạjcny dài nhữEqSng hướng khác nhau t khu trung tâm. Ở nhữeng nhánh núi số lượng hồn thú tương đXAEối ít, khoáng sảnRn thì phong phú. Trung tâm sơn mạnuUch thì hồn thú rấWWt nhiu. Trong đeó đAMủ loạei cườmwJng giảHyw sinh sống, hơn nữCgla ngọn núi cao nhấtt Cảjcnnh Dương Phong là cấvem đmwJMSa.

    HoắRc Vũ Hạjcno tò mò hỏi:

    - Đế quốc Nht Nguyt thc lc hùng hu, hồn đcySio khí phát triểnRn, muốn khai thác khoáng sảOavn ở CảmwJnh Dương Phong có lẽ không mấNyIy khó khăn.

    QuấwwNt T lắNyIc đjcnau:

    - Ngươi không nên xem thườqang Cảenh Dương Phong. Trên đAAnnRi lục, Tinh Đcyu Đfi Sâm Lâm bên cạnRnh Học Vin Shrek các ngươi không nghi ngờuKj gì là khu đICmYWBnh cư tốt nhấNyIt cho hồn thú. Nhưng CảXAEnh Dương sơn mạwqch cũng có thểAM đqaBtng vào năm hạRng đCglyuu, muốn khai phá toàn din khu vc này, cho dù dùng hồn đnuUvfo khí vin trình cườyung đNyIgci đmwJủ bao trùm hết cảyu CảzOunh Dương sơn mạRch rồi bắfn nổ một lầMSn, thì sau đqnqó bịICm hồn thú sinh sống bên trong đBtiên cuồng lao ra tấwwNn công, sẽ chịjcnu tổn thấjcnt như thế nào thì không ai trong chúng ta d đjcnoán nổi

    - Tuy CảuKjnh Dương sơn mạwwNch nhấAMt đyzOunh có rấft nhiu tài nguyên khoáng sảvfn trân quý, nhưng hồn thú nơi này đgcối với đcyế quốc Nht Nguyt chúng ta cũng là một tài nguyên cc kỳ quan trọng. DĩICm nhiên không ai tát ao bắAAnt cá. Vốn ở phương din tài nguyên hồn thú, đsyế quốc Nht Nguyt chúng ta xa xa không bằusvng ba đzOuWWi quốc gia ĐmwJu La đwauKji lục. CảWnh Dương sơn mạnIch là khu bảwqo tồn hồn thú lớn nhấNyIt của chúng ta, bảyuo v còn không kịqap nữzOua là. Cho nên, cho dù biết rõ có tài nguyên khoáng sảuKjn trân quý, nhiu nhấuKjt cũng chỉXAE khai phá các nhánh núi bên cạAMnh mà thôi, tuyt đzOuối không hướng vào phía trong phá hoạSi. Bấvet quá, ở vùng phụ cn CảWWnh Dương sơn mạsych, chúng ta cũng đKMPgai quân đcyồn trú....

    Nói tới đzOuây, QuấNyIt T đfột nhiên ngng lạYWBi, nhìn HoắXAEc Vũ HạNyIo liếc mắqnqt một cái, mỉNyIm cườti nói:

    - Có nhiu thứusv không thểyu nói cho ngươi, đUYzây là cơ mt quân s.

    HoắCglc Vũ HạMSo mỉAMm cườlui:

    - Quân sđXAEó ta cũng không muốn biết, chng quan h gì tới ta.

    Kha Kha nói:

    - Chúng ta đusvu nói cho ngươi biết nhiu thứy như vy. Ngươi không nói gì v mình là không phảnRi a! Ngươi bấuKjt quá mới ba hồn hoàn mà thôi, sao năng lc cn chiến lạqai mạnuUnh như vy? Hôm qua ngươi thi triểyn năng lc gì?

    Nhìn thấAAny hai nữmwJ vẻ mt tò mò, Hoắwqc Vũ Hạfo mỉwam cườgci giảPti thích:

    - Ta là hồn sư võ hồn song sinh.

    Nghe đmwJược bốn chữHyw võ hồn song sinh, QuấEqSt T và Kha Kha tròn mắwqt nhìn trân trân Vũ HạSo. Đôi mắICmt Kha Kha thì tràn đNyImwJy ánh sao lung linh:

    - Oa, thì ra trên đCglEqSi tht s có võ hồn song sinh a! Khó trách ngươi lợi hạJri như vy.

    Phảwan ứHywng của hai nữcy mãnh lit hơn hắXAEn nghĩvf, khiến hắCgln không khỏi cảgam thấJry kỳ quái

    - Chng lẽ ở đSiế quốc Nht Nguyt chưa tng tồn tạnIi hồn sư có võ hồn song sinh sao?

    QuấHywt T khng đMStnh lắuKjc đXAEau:

    - Không có, ta có thểzOu khng đOavynh chắvfc chắJrn. Lịqnqch s đwqế quốc Nht Nguyt chưa tng xuấnuUt hin hồn sư võ hồn song sinh. Mà ta biết ở ĐMSu La đSigai lục các ngươi, cũng rấJrt hiếm gp cơ mà.

    Kha Kha thì hưng phấWn ra mt:

    - Nói nhanh lên, võ hồn song sinh có cái gì khác, hai cái võ hồn của ngươi là cái gì?

    Hoắwac Vũ Hạjcno trong lòng im lng không nói gì. Có lẽ là bởi vì hắtn, Vương Đông và Tiêu Tiêu cùng thờyXHi gian xuấOavt hin, nên cảWm giác của hắtn đqaối với võ hồn song sinh không có gì đac bit. Hơn nữUYza võ hồn thứa hai không phảqnqi trờti sinh, mà do Thiên Mộng kiếm cho. Vài năm nay, cảwa Thiên Mộng, Băng Đế hay Y Lai KhắRc Tư, đCglu hoàn toàn im lng. NgoạMSi tr nhữuKjng lúc hắqan đuKjnRt đSến một tu vi nhấet đRXAEnh, thì phong ấJrn năng lượng đWWược t đJrộng mở ra dung hợp vào sứnRc mạvfnh của hắwan, thì cũng không tạeo một ảOavnh hưởng nào với hắyXHn nữCgla. Dườcyng như đBtHyw hắWn t mình phát triểKMPn. Nhưng Hoắyuc Vũ HạUYzo biết rõ Thiên Mộng, Băng Đế và Y Lai KhắnRc Tư chính là chỗ da lớn nhấyXHt, cũng là hu thun lớn nhấnuUt. Bọn họ chỉSi là sợ mình quá mứICmc ỷ lạAMi mới ít khi xuấmwJt hin. Tiến bộ hai năm nay chắAMc họ rấPtt hài lòng.

    - Võ hồn chính của ta là h tinh thầPtn, võ hồn phụ có thuộc tính băng. Hồn lc cấep 40, vn chưa tìm đfược hồn thú tinh thầgan thích hợp, nên chưa phụ gia thêm hồn hoàn.

    QuấyXHt T git mình:

    - Khó trách ngươi tam hoàn đEqSã mạyXHnh thế, thì chng nhữYWBng võ hồn song sinh, mà còn cấap 40. Võ hồn h tinh thầEqSn, tht s là hiếm thấvey a! Mà, học vin chúng ta hình như đjcnang tìm kiếm h hồn sư tinh thầqnqn, không biết đqaBt làm gì.

    Hoắtc Vũ HạSo trong lòng va đqaộng. HắnuUn phát hin, lầEqSn này đjcni theo hai nữt ra ngoài tht là quyết đAMRnh đOavúng đtPtn. Hiên lão sư còn có thểt chú ý một chút, không cho trao đHywổi sinh như mình biết nhiu chuyn có quan h đICmến Học Vin Nht Nguyt. Nhưng QuấKMPt T và Kha Kha lạXAEi ít có tâm đy phòng mình hơn, nhiu khi vô ý sẽ nói ra không ít thông tin ích lợi cho mình.

    - Hồn k của ngươi là gì? Nhấgat là cái khiến ánh sáng chung quanh cũng méo mó, làm ta chng thểAAn nhắam chuẩcyn ngươi đKMPược.

    Kha Kha tò mò hỏi.

    Quấgct T nhíu mày nhắEqSc nhở: nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

    - Kha Kha. Hỏi hồn kĩMS chính là tối kỵ!

    HoắJrc Vũ HạNyIo cũng không nghĩCgl nhiu, nói:

    - Đó là hồn kĩKMP phụ trợ, gọi là Tinh Thầgan Kin Nhiu. Thông qua tinh thầyn lc sinh ra ảAMnh hưởng đnRối với các ngươi, trong phạym vi Tinh Thầtn Kin Nhiu, đICmộ chính xác của hồn sư sẽ suy giảUYzm rấwqt nhiu. Tr phi tinh thầlun lc cao hơn ta, mới giảam đSiược ảAMnh hưởng một chút

    Kha Kha tiếp tục truy vấzOun:

    - Vy phạWm vi Tinh ThầWn Kin Nhiu là bao nhiêu?

    HoắYWBc Vũ HạnRo cườqnqi mà không nói, vấICmn đWW này hắzOun đtã có thểUYz không thểcy trảnR lờyi, là chân chính bí mt.

    QuấKMPt T trng mắnuUt nhìn Kha Kha. Kha Kha thè lưỡi cũng không có truy vấvfn tiếp, hiểsyn nhiên đwqã ý thứwqc đcyược chính mình hỏi có hơi quá ....

    Khi phương tây chiếu ra ánh nắang chiu xinh đqaẹp, bọn họ cuối cùng đWã tới phụ cn mục tiêu. T xa, trên không trung nhìn xuống, Cảvenh Dương sơn mạvfch quảcy giống như một con nhn to lớn, hay cũng có thểnI nói là một con bạRch tuộc khổng lồ phủ phục trên mt đsyyXHt. Âm u mà hùng vĩlu, tráng l.

    Đu là đluXAEa phương sinh tồn của hồn thú, nhưng nơi này tạgao cảtm giác hoàn toàn khác Tinh ĐyXHu Đti Sâm Lâm hoàn.

    Tinh Đyu Đgai Sâm Lâm là thâm thúy vô nhai (DG: sâu xa vô bờf, thăm thm như đwayi dương), nơi này lạwai hung mãnh cuồng dã. Có lẽ bên trong khó sánh với Tinh Đyu ĐWi Sâm Lâm, nhưng đqaICmy đjcnủ uy hiếp.

    QuấKMPt T hạf lnh:

    - Chúng ta đSêm nay nghỉf ngơi ở phụ cn, ngày mai vào núi thí nghim hồn đSinuUo khí, đHywồng thờwqi cũng th thờICmi vn, cho ngươi tìm kiếm hồn thú thích hợp

    Ba ngườgai hạUYz cánh cách CảKMPnh Dương sơn mạSch ngoài trăm dm, tìm một chỗ có đAMBta thế cao lạBti bằPtng phng dng lu. Có hồn đNyIveo khí trữICm vt, giúp hồn sư có thểe mang theo tương đNyIối đAMSy đYWBđwađXAEac cầBtn dùng. Ba ngườwqi, ba cái lu, đwqược Hoắjcnc Vũ HạSio dng lên, nhanh chóng bố trí đgcâu ra đWó.

    Nhìn HoắEqSc Vũ HạRo chịEqSu khó giúp mình buộc dây lu, Kha Kha cườyXHi nói:

    - Hình như ta nhớ, có ai đRó nói đEqSêm nay trổ tài gì đnIó thì phảjcni a! Đng làm cho ta thấPtt vọng nha.

    HoắWWc Vũ HạEqSo cườwqi khúc khích:

    - Vội gì, ta đWWi chuẩtn bịUYz, các ngươi cứzOu chờUYz chút. Đvf ta xem gầSin đnuUây có gì thích hợp nấyu ăn không đEqSã. Đồ tươi nấNyIu mới ngon.

    Kha Kha và Quấyt T lúc này nhìn thấHywy kim quang tảzOun mát trong mắJrt hắAMn, trái tim đCglp nhanh. CảyXH hai đvfu bịe hình ảusvnh kim quang lóng lánh này khắac sâu lúc Hoắqnqc Vũ HạnIo nổi cơn tam bành mà đwqei phát thầyn uy.

    HoắnRc Vũ HạAAno dò xét xung quanh, xoay ngườjcni quét tới quét lui, phóng tầem mắwqt ra nhữSing phạusvm vi xa hơn.

    Kha Kha thì thầwqm với Quấet T:

    - TrờYWBi tối mấnRt rồi, không phảvfi hắRn chỉS dùng ánh mắyt đyXHi tìm thịyt rng này kia đMSó chứS?

    Không đAAnợi QuấUYzt T trảNyI lờsyi, HoắMSc Vũ HạnuUo nháy mắwwNt lắvec mình, biến mấSt khỏi tầgam mắsyt của hai nàng.

    Quấet T cũng thì thầRm to nhỏ:

    - Thc lc của hắyn tht s rấAAnt mạynh. Trước kia ta vn cho rằuKjng, hồn sư đnuUồng cấtp căn bảOavn không thểKMP sánh với hồn đtyXHo sư chúng ta. Nhưng hin tạSi xem ra cái ý tưởng đUYzó là sai lầvem nghiêm trọng. Ít nhấet cho tới bây giờW, chúng ta cũng chưa thấvey hắJrn dùng qua hồn đyzOuo khí cườKMPng đuKjJri nào, chỉPt bằCglng năng lc võ hồn bảnRn thân, đWã khiến cảga bốn ngườqai chúng ta bó tay chịsyu chết. Ta dám nói, cho dù là ở trong cánh đgcồng bát ngát, trong tình huống có khoảCglng cách chuẩAMn bịWW, bốn ngườgai cũng chống lạHywi hắKMPn cũng chưa chắBtc tốt đSiẹp.

    Kha Kha khẽ gt đwwNICmu

    - Tinh ThầnIn Kin Nhiu của hắPtn ảqanh hưởng vin công rấusvt tốt. Mong rằeng phạICmm vi của nó không nên quá lớn.

    QuấAAnt T phì cườWi:

    - Hắtn cũng không phảyi đPtqach nhân của chúng ta, tuy rằICmng đOavến t Học Vin Shrek, nhưng chỉt là trao đSổi sinh mà thôi. Nói không chng, chúng ta còn có thểJr học cái này cái kia t hắnIn. Mt khác, đgcêm nay chúng ta tht s phảYWBi ăn mấEqSy món hắEqSn làm sao?

    Kha Kha cườyui khì, nói:

    - Xem cái bộ dáng xấYWBu xa của hắAMn, buổi trưa ăn cơm ngươi làm, hn là cũng có t tin mới dám nói. Không th thì sao biết đWược? Không biết chng, hắzOun chính là đICm nhấyt đysyu bếp đuKjti lục, là tình nhân trong mộng của ngươi đWWó.

    QuấSit T khẽ gắICmt một tiếng, mt cườAMi ng đCglỏ:

    - Còn nói ba, tuổi hắAMn chắAAnc không lớn hơn ta. Ngươi cứYWB nhìn làn da của hắSn ấAMy, tuy hắsyn vóc ngườWi cao lớn, nhưng da dẻ rấzOut mm mạuKji non nớt, nhấMSt là mấnuUy cọng ria mép như lông tơ í. HắBtn chỉt khoảveng 15-16 tuổi là cùng, nhỏ hơn chúng ta không ít đICmâu.

    Kha Kha quái dịnuU nhìn nàng, nói:

    - Được a, QuấBtt T tỷ, ngươi quan sát cũng cẩNyIn thn quá đSi.

    Quấgct T tứqnqc gin nói:

    - Trong cái đcyusvu của ngươi chứWa cái chi rứwaa hảwq? Biết ngườqnqi biết ta bách chiến bách thắJrng thôi.

    Đang lúc các nàng nói chuyn, HoắKMPc Vũ Hạluo đzOuã trở lạzOui. Tay phảKMPi dườnuUng như nắvem cái gì, bởi vì sắac trờjcni nhá nhem tối, nhìn không rõ lắvem. Sau đusvó hắPtn tay chân thăn thoắyt bn rộn ngay gầlun đnRó.

    Quấvft T và Kha Kha không thấHywy rõ HoắuKjc Vũ Hạto bắEqSt đYWBược con thú hoang gì. Lúc các nàng còn đHywang chú ý, nhìn qua đfã có một xâu thịNyIt. Mỗi miếng thịEqSt đmwJược cắCglt đzOuu, dài ước chng bàn tay, rộng chng hai ngón tay, đYWBộ dày va phảICmi. (DG: phảHywi nói tg càng ngày chém càng đNyIiêu, nhìn không rõ cái con thú gì, mà thịlut thì nhỏ thế lạzOui nhìn ra cc rõ ràng.....)

    Nên nhóm la rồi! Va nghĩusv đOavến la, HoắUYzc Vũ HạyXHo t nhiên run rẩNyIy, đXAEưa mắgct nhìn v phương đjcnông xa xăm. Tỷ tỷ, ngườAAni cuối cùng là lưu lạnIc phương nào a! Nhớ đSến Mã TiểAMu Đào đKMPã mấqat tích, tâm tình đHywang tốt đvfẹp bỗng dưng rầBtu rĩOav.

    Thế nhưng đluộng tác không h dng lạnRi, một đNyIống la đAMược nhóm lên. Một lát sau, la trạOavi đMSã cháy tí tách, hắUYzn gọi hai nữt đSizOung xa, mỉSim cườSii:

    - Đến đSây đzOui, hai vịJr học tỷ, chuẩan bịyu ăn cơm. Thịwat nướng phảKMPi ăn ngay khi nướng mới ngon.

    Va nói, hắUYzn lấPty ra ba cái chén nhỏ, trong mỗi chén bỏ thêm gì đCgló, khuấqnqy đmwJu thành một loạyi chấcyt dịSich sn st, chính là nước sốt màu nâu na trong na đjcnục. LạSii lấCgly ra đWĩwwNa ăn đWWưa cho hai ngườSii.

    - ThịOavt nướng chấOavm nước sốt là ăn đyuược lin. Ta bắKMPt đatu nướng đvfây.

    Va nói, HoắBtc Vũ Hạsyo va cầzOum trong tay một đluĩvea ăn. Ba xâu thịUYzt nướng hắHywn đwaã lấYWBy ra một xâu, cổ tay nhẹ nhàng xoay xoay, mấvfy miếng thịyt bên ngoài hơi cháy một chút, đAMã nhẹ nhàng rơi vào chén QuấPtt T.

    Dưới ánh la trạCgli, khuôn mt QuấAAnt T và Kha Kha đSỏ lên lấJrp lánh, tăng thêm vài phầAMn xinh đyXHẹp.

    QuấPtt T cc kỳ chú ý đfộng tác Hoắqnqc Vũ HạAAno, nhìn hắSin thành thạCglo như thế chắPtc chắnuUn không phảSi lầwwNn đgatu nướng thịXAEt. Cúi đwaMSu nhìn xuống, miếng thịgat nướng còn bốc lên váng mỡ, hình như còn hơi hồng hồng, không hoàn toàn chín.

    - Ăn khi còn nóng là thơm nhấjcnt.

    HoắCglc Vũ HạXAEo dn dò, xâu thịat thứNyI hai cũng đAAnã vào chén Kha Kha.

    QuấSit T vốn thích ăn, nghe vy cầcym lòng không đaược, bỏ miếng thịat vào dĩMSa, phết một chút nước sốt đgac quánh sn st, rồi cho miếng thịzOut nướng thơm phứjcnc vào ming.

    Mùi vịy nước sốt cũng không mấgcy đqam đfà, nhưng rấXAEt thơm. Miếng thịvft nướng rấqnqt mm và ngon, vào ming chỉyu nhấICmm nháp hai ba cái, đEqSã hóa thành chấtt lỏng thơm lng chảWWy vào cuống họng. Mùi vịOav tuyt hảMSo, cảOavm giác mm mạwwNi mịKMPn màng của thớ thịAMt khiến QuấKMPt T suýt nữPta cắRn phảICmi lưỡi.

 • Gửi lúc 1:03 Ngày 11/01/2015

  kool996

  Truyện này không ai dịch nữa à :((

 • Gửi lúc 0:25 Ngày 30/11/2014

  lehoangviet

  bảo Admin bỏ cái note ở phần đầu chương 322 là a e lại có truyện đọc ngay :v

 • Gửi lúc 9:14 Ngày 19/11/2014

  stomwan

  AD ra đều tay nha, thanks

 • Gửi lúc 17:48 Ngày 18/11/2014

  tanphu89

  Nội dung thì hay khỏi bàn , có điều nhiều lúc tg miêu tả ảo wa xá @@ .

 • Gửi lúc 13:40 Ngày 07/11/2014

  please

  ad ơi, dịch tiếp đi ad, mọi người vẫn đang hóng-ing từng ngày nè :(