Trang chủ / Kiếm Hiệp / Tuyệt Thế Đường Môn / Chương 161 : Đến nơi, nướng thịt - Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 161 : Đến nơi, nướng thịt - Tuyệt Thế Đường Môn
 Chương 161: Đến nơi, nướng thịzkt - Tuyt Thế Đườrozng Môn

Sưu tầvQpm: tunghoanh.com


    Gà nướng, bánh nướng, rau xanh vo viên tẩHTm gia vịCZ tiêu, ớt, tắGGvc chua, canh thịzkt bò luộc là thc đoOơn phong phú trong bữba trưa của ba ngườPBi.

    Học ẩXArm thc ở Học Vin Shrek giúp Hoắrozc Vũ Hạrozo có khẩGGvu vịjn rấnt tốt với tng món ăn. Tuy hắYvon không đjbCánh giá nhn xét, nhưng cũng không thểRU không tha nhn, QuấVJt T có trù ngh cũng không tồi. Sau một lát ăn trưa, quan h cảTAY ba ngườTAYi cũng thay đAyhổi khá nhiu, s đUcối đwVUBJu lúc mới rờRUi khỏi học vin cũng lng yên tan biến.

    - Sao? Ta không khoác lác phảzki không. QuấTAYt T tỷ nấhYu ăn rấYvot ngon. ĐoN xem sau này còn dám đDaDYEc tội chúng ta nữNa hay không. Nếu không phảQXZi QuấRUt T tỷ tâm tính tốt, bữRUa cơm này cũng không cho ngươi ăn.

    Kha Kha rấZRPt đYiJoNc ý khoe khoang trước mt Hoắvbc Vũ HạoNo.

    Hoắrozc Vũ HạJHjo cườhYi h h:

    - Kha Kha tỷ, chuyn trẻ con hôm qua không nên canh cánh trong lòng. Không bằtjTng thế này, cơm chiu ta làm, coi như giảUci thích với ngươi và QuấUct T tỷ, đYiJược không?

    - Ngươi cũng biết nấjbCu ăn?

    QuấTAYt T và Kha Kha đnồng thanh hỏi, chỉroz khác nhau QuấaYtt T vẻ mt tò mò, Kha Kha lạUci là đoVJy mt nghi ngờjn.

    Hoắvbc Vũ HạYo mỉhYm cườni nói:

    - Đến lúc đvbó nếm th sẽ biết. Lúc ta vào học ở Học Vin Shrek, là da vào bán cá nướng mà sống. BằtjTng không, ta một thân cô nhi, kiếm đvbâu ra học phí mà đpnwóng.

    Nghe đCnược hai chữXAr cô nhi, ánh mắPBt hai nữXAr đYEu trở nên mm mạaYti. QuấYt T biểjnu hin t nhiên, Kha Kha tuy che giấrozu khá tốt, nhưng biến hóa trong đtjTáy mắVJt vn không trốn đoOược s chú ý của HoắYEc Vũ HạYEo.

    Tht s là hai vịiCo học tỷ thin lương a!

    - Được, vy cơm chiu giao cho ngươi. BấCnt quá vì đpnwABi tươi ngon, ta đRUem cũng không nhiu nguyên liu, đDaDợi khi đaYtến Cảpnwnh Dương sơn mạCnch thì tùy cơ ứTng biến.

    Ba ngườDaDi lạPBi bay điHi, QuấvQpt T và Kha Kha hiểCnn nhiên không phảjbCi lầXArn đXArVJu tiên đYiJến Cảnnh Dương sơn mạrozch. Phi hành bên cạJHjnh, Quấnt T bắjnt đABiJHju nói một vài vic cầiCon chú ý cho HoắYc Vũ Hạyo.

    - CảiHnh Dương sơn mạych có đVJHTa hình giống một con nhn khổng lồ, trung tâm sơn mạxech có din tích rộng lớn, tám nhánh núi giống tám cái chân nhn chạRUy dài nhữhYng hướng khác nhau t khu trung tâm. Ở nhữiHng nhánh núi số lượng hồn thú tương đZối ít, khoáng sảaYtn thì phong phú. Trung tâm sơn mạnch thì hồn thú rấjbCt nhiu. Trong đYiJó đCZủ loạVJi cườZng giảvb sinh sống, hơn nữYvoa ngọn núi cao nhấYEt CảjbCnh Dương Phong là cấCnm đvQpQXZa.

    HoắTc Vũ HạDaDo tò mò hỏi:

    - Đế quốc Nht Nguyt thc lc hùng hu, hồn đnNo khí phát triểxen, muốn khai thác khoáng sảnn ở CảCnnh Dương Phong có lẽ không mấQXZy khó khăn.

    QuấBJt T lắQXZc đjnZRPu:

    - Ngươi không nên xem thườGGvng CảjbCnh Dương Phong. Trên đBJtjTi lục, Tinh ĐXAru ĐXAri Sâm Lâm bên cạbnh Học Vin Shrek các ngươi không nghi ngờiH gì là khu đYiJnnh cư tốt nhấbt cho hồn thú. Nhưng CảoNnh Dương sơn mạpnwch cũng có thểhY đYEnYxng vào năm hạnng đoOTu, muốn khai phá toàn din khu vc này, cho dù dùng hồn đpnwCZo khí vin trình cườYEng đoNCZi đnYxủ bao trùm hết cảtjT CảCnnh Dương sơn mạrozch rồi bắCZn nổ một lầbon, thì sau đnó bịRU hồn thú sinh sống bên trong đCniên cuồng lao ra tấBJn công, sẽ chịYEu tổn thấCnt như thế nào thì không ai trong chúng ta d đbooán nổi

    - Tuy CảHTnh Dương sơn mạGGvch nhấYt đnynh có rấwVUt nhiu tài nguyên khoáng sảUcn trân quý, nhưng hồn thú nơi này đboối với đnYxế quốc Nht Nguyt chúng ta cũng là một tài nguyên cc kỳ quan trọng. DĩwVU nhiên không ai tát ao bắpnwt cá. Vốn ở phương din tài nguyên hồn thú, đCZế quốc Nht Nguyt chúng ta xa xa không bằoOng ba đbYvoi quốc gia ĐZRPu La đjnRUi lục. Cảonh Dương sơn mạNch là khu bảoo tồn hồn thú lớn nhấOt của chúng ta, bảTAYo v còn không kịzkp nữaYta là. Cho nên, cho dù biết rõ có tài nguyên khoáng sảnn trân quý, nhiu nhấaYtt cũng chỉoN khai phá các nhánh núi bên cạbonh mà thôi, tuyt đUcối không hướng vào phía trong phá hoạni. BấBJt quá, ở vùng phụ cn Cảjnnh Dương sơn mạBJch, chúng ta cũng đRURUi quân đXArồn trú....

    Nói tới đZRPây, Quấnt T đPBột nhiên ngng lạxei, nhìn Hoắvbc Vũ HạjbCo liếc mắnYxt một cái, mỉOm cườnYxi nói:

    - Có nhiu thứnYx không thểZRP nói cho ngươi, đpnwây là cơ mt quân s.

    HoắABic Vũ HạiHo mỉXArm cườAyhi:

    - Quân sđYiJó ta cũng không muốn biết, chng quan h gì tới ta. nguồn tunghoanh.com

    Kha Kha nói:

    - Chúng ta đpnwu nói cho ngươi biết nhiu thứb như vy. Ngươi không nói gì v mình là không phảTi a! Ngươi bấAyht quá mới ba hồn hoàn mà thôi, sao năng lc cn chiến lạnYxi mạYnh như vy? Hôm qua ngươi thi triểhYn năng lc gì?

    Nhìn thấaYty hai nữtjT vẻ mt tò mò, HoắaYtc Vũ Hạrozo mỉvQpm cườbi giảPBi thích:

    - Ta là hồn sư võ hồn song sinh.

    Nghe đHTược bốn chữABi võ hồn song sinh, QuấCZt T và Kha Kha tròn mắCZt nhìn trân trân Vũ HạjbCo. Đôi mắot Kha Kha thì tràn đTAYJHjy ánh sao lung linh:

    - Oa, thì ra trên đRUiCoi tht s có võ hồn song sinh a! Khó trách ngươi lợi hạni như vy.

    PhảoOn ứZng của hai nữY mãnh lit hơn hắvQpn nghĩABi, khiến hắiCon không khỏi cảnYxm thấCny kỳ quái

    - Chng lẽ ở đjbCế quốc Nht Nguyt chưa tng tồn tạaYti hồn sư có võ hồn song sinh sao?

    Quấnt T khng đtjTYEnh lắJHjc đDaDnu:

    - Không có, ta có thểRU khng đAyhNnh chắHTc chắbn. LịYiJch s điCoế quốc Nht Nguyt chưa tng xuấaYtt hin hồn sư võ hồn song sinh. Mà ta biết ở ĐRUu La đhYboi lục các ngươi, cũng rấjbCt hiếm gp cơ mà.

    Kha Kha thì hưng phấMyn ra mt:

    - Nói nhanh lên, võ hồn song sinh có cái gì khác, hai cái võ hồn của ngươi là cái gì?

    Hoắjnc Vũ HạYiJo trong lòng im lng không nói gì. Có lẽ là bởi vì hắJHjn, Vương Đông và Tiêu Tiêu cùng thờZi gian xuấoOt hin, nên cảhYm giác của hắjnn đaYtối với võ hồn song sinh không có gì đbc bit. Hơn nữXAra võ hồn thứO hai không phảoi trờbi sinh, mà do Thiên Mộng kiếm cho. Vài năm nay, cảCn Thiên Mộng, Băng Đế hay Y Lai Khắpnwc Tư, đaYtu hoàn toàn im lng. NgoạZRPi tr nhữJHjng lúc hắaYtn đYiJvbt đRUến một tu vi nhấTt đnXArnh, thì phong ấbn năng lượng đbược t đABiộng mở ra dung hợp vào sứrozc mạTnh của hắpnwn, thì cũng không tạOo một ảroznh hưởng nào với hắxen nữTAYa. Dườxeng như đboQXZ hắOn t mình phát triểOn. Nhưng HoắCZc Vũ HạiHo biết rõ Thiên Mộng, Băng Đế và Y Lai KhắaYtc Tư chính là chỗ da lớn nhấYiJt, cũng là hu thun lớn nhấoOt. Bọn họ chỉABi là sợ mình quá mứoc ỷ lạJHji mới ít khi xuấyt hin. Tiến bộ hai năm nay chắwVUc họ rấQXZt hài lòng.

    - Võ hồn chính của ta là h tinh thầiCon, võ hồn phụ có thuộc tính băng. Hồn lc cấTp 40, vn chưa tìm đtjTược hồn thú tinh thầVJn thích hợp, nên chưa phụ gia thêm hồn hoàn.

    QuấjbCt T git mình:

    - Khó trách ngươi tam hoàn đYiJã mạRUnh thế, thì chng nhữOng võ hồn song sinh, mà còn cấAyhp 40. Võ hồn h tinh thầrozn, tht s là hiếm thấNy a! Mà, học vin chúng ta hình như đnang tìm kiếm h hồn sư tinh thầnn, không biết đPBYE làm gì.

    HoắnYxc Vũ HạJHjo trong lòng va đUcộng. HắoNn phát hin, lầRUn này đTi theo hai nữn ra ngoài tht là quyết đYvobnh đTúng đvQpZn. Hiên lão sư còn có thểjn chú ý một chút, không cho trao đBJổi sinh như mình biết nhiu chuyn có quan h đXArến Học Vin Nht Nguyt. Nhưng QuấnYxt T và Kha Kha lạXAri ít có tâm đxe phòng mình hơn, nhiu khi vô ý sẽ nói ra không ít thông tin ích lợi cho mình.

    - Hồn k của ngươi là gì? NhấtjTt là cái khiến ánh sáng chung quanh cũng méo mó, làm ta chng thểTAY nhắCZm chuẩnn ngươi đZược.

    Kha Kha tò mò hỏi.

    QuấPBt T nhíu mày nhắABic nhở:

    - Kha Kha. Hỏi hồn kĩHT chính là tối kỵ!

    HoắoNc Vũ HạABio cũng không nghĩaYt nhiu, nói:

    - Đó là hồn kĩnYx phụ trợ, gọi là Tinh ThầoNn Kin Nhiu. Thông qua tinh thầYEn lc sinh ra ảpnwnh hưởng đvbối với các ngươi, trong phạAyhm vi Tinh Thầon Kin Nhiu, đBJộ chính xác của hồn sư sẽ suy giảiHm rấot nhiu. Tr phi tinh thầMyn lc cao hơn ta, mới giảTAYm đXArược ảnnh hưởng một chút

    Kha Kha tiếp tục truy vấUcn:

    - Vy phạhYm vi Tinh ThầMyn Kin Nhiu là bao nhiêu?

    HoắtjTc Vũ HạCno cườHTi mà không nói, vấNn đjn này hắiHn đjbCã có thểzk không thểO trảTAY lờDaDi, là chân chính bí mt.

    Quấnt T trng mắQXZt nhìn Kha Kha. Kha Kha thè lưỡi cũng không có truy vấhYn tiếp, hiểCnn nhiên đNã ý thứUcc đABiược chính mình hỏi có hơi quá ....

    Khi phương tây chiếu ra ánh nắrozng chiu xinh đUcẹp, bọn họ cuối cùng đXArã tới phụ cn mục tiêu. T xa, trên không trung nhìn xuống, CảABinh Dương sơn mạrozch quảnYx giống như một con nhn to lớn, hay cũng có thểnYx nói là một con bạABich tuộc khổng lồ phủ phục trên mt đRUYt. Âm u mà hùng vĩAyh, tráng l.

    Đu là đUciCoa phương sinh tồn của hồn thú, nhưng nơi này tạMyo cảPBm giác hoàn toàn khác Tinh Đbu ĐABii Sâm Lâm hoàn.

    Tinh ĐABiu ĐUci Sâm Lâm là thâm thúy vô nhai (DG: sâu xa vô bờvb, thăm thm như đGGvZi dương), nơi này lạhYi hung mãnh cuồng dã. Có lẽ bên trong khó sánh với Tinh ĐPBu ĐaYti Sâm Lâm, nhưng đrozQXZy đPBủ uy hiếp.

    Quấrozt T hạwVU lnh:

    - Chúng ta đoêm nay nghỉTAY ngơi ở phụ cn, ngày mai vào núi thí nghim hồn đAyhRUo khí, đoNồng thờMyi cũng th thờni vn, cho ngươi tìm kiếm hồn thú thích hợp

    Ba ngườyi hạaYt cánh cách CảYvonh Dương sơn mạnch ngoài trăm dm, tìm một chỗ có đYiJMya thế cao lạXAri bằnYxng phng dng lu. Có hồn đYyo khí trữoO vt, giúp hồn sư có thểTAY mang theo tương đboối đTny đPBđjnđNoOc cầQXZn dùng. Ba ngườYvoi, ba cái lu, đYược Hoắnc Vũ HạCno dng lên, nhanh chóng bố trí đoâu ra điHó.

    Nhìn HoắUcc Vũ HạYvoo chịYu khó giúp mình buộc dây lu, Kha Kha cườhYi nói:

    - Hình như ta nhớ, có ai đCZó nói đABiêm nay trổ tài gì đZó thì phảAyhi a! Đng làm cho ta thấiHt vọng nha.

    Hoắxec Vũ HạYEo cườhYi khúc khích:

    - Vội gì, ta đnYxi chuẩxen bịTAY, các ngươi cứtjT chờYE chút. ĐtjT ta xem gầRUn đwVUây có gì thích hợp nấvbu ăn không đOã. Đồ tươi nấYu mới ngon.

    Kha Kha và Quấzkt T lúc này nhìn thấnYxy kim quang tảon mát trong mắJHjt hắCZn, trái tim đOp nhanh. CảT hai điCou bịoO hình ảXArnh kim quang lóng lánh này khắyc sâu lúc HoắNc Vũ HạMyo nổi cơn tam bành mà đHTrozi phát thầTn uy.

    HoắXArc Vũ HạhYo dò xét xung quanh, xoay ngườtjTi quét tới quét lui, phóng tầUcm mắyt ra nhữzkng phạjnm vi xa hơn.

    Kha Kha thì thầvbm với QuấRUt T:

    - Trờni tối mấZRPt rồi, không phảjni hắOn chỉxe dùng ánh mắoNt đvQpi tìm thịVJt rng này kia đpnwó chứjbC?

    Không đrozợi QuấJHjt T trảvb lờXAri, HoắtjTc Vũ HạaYto nháy mắXArt lắTc mình, biến mấhYt khỏi tầYm mắOt của hai nàng.

    Quấbot T cũng thì thầRUm to nhỏ:

    - Thc lc của hắnn tht s rấAyht mạnYxnh. Trước kia ta vn cho rằiCong, hồn sư đYồng cấzkp căn bảvbn không thểvQp sánh với hồn đABizko sư chúng ta. Nhưng hin tạMyi xem ra cái ý tưởng đYvoó là sai lầoOm nghiêm trọng. Ít nhấjnt cho tới bây giờYiJ, chúng ta cũng chưa thấwVUy hắaYtn dùng qua hồn đTxeo khí cườong đpnwoOi nào, chỉJHj bằbng năng lc võ hồn bảCZn thân, đYEã khiến cảb bốn ngườYEi chúng ta bó tay chịCnu chết. Ta dám nói, cho dù là ở trong cánh đYvoồng bát ngát, trong tình huống có khoảDaDng cách chuẩnn bịUc, bốn ngườCni cũng chống lạpnwi hắYvon cũng chưa chắvQpc tốt đzkẹp.

    Kha Kha khẽ gt đAyhvQpu

    - Tinh ThầBJn Kin Nhiu của hắZn ảpnwnh hưởng vin công rấxet tốt. Mong rằAyhng phạnm vi của nó không nên quá lớn.

    Quấot T phì cườjni:

    - HắhYn cũng không phảvbi đJHjTch nhân của chúng ta, tuy rằNng đYEến t Học Vin Shrek, nhưng chỉJHj là trao đoNổi sinh mà thôi. Nói không chng, chúng ta còn có thểN học cái này cái kia t hắyn. Mt khác, đoOêm nay chúng ta tht s phảQXZi ăn mấpnwy món hắnn làm sao?

    Kha Kha cườboi khì, nói:

    - Xem cái bộ dáng xấPBu xa của hắYEn, buổi trưa ăn cơm ngươi làm, hn là cũng có t tin mới dám nói. Không th thì sao biết đYvoược? Không biết chng, hắMyn chính là đvb nhấvQpt đrozVJu bếp đYvozki lục, là tình nhân trong mộng của ngươi đnó.

    QuấoOt T khẽ gắRUt một tiếng, mt cườYi ng đtjTỏ:

    - Còn nói ba, tuổi hắRUn chắTAYc không lớn hơn ta. Ngươi cứy nhìn làn da của hắbon ấVJy, tuy hắZRPn vóc ngườzki cao lớn, nhưng da dẻ rấxet mm mạZRPi non nớt, nhấXArt là mấVJy cọng ria mép như lông tơ í. HắZRPn chỉroz khoảMyng 15-16 tuổi là cùng, nhỏ hơn chúng ta không ít đyâu.

    Kha Kha quái dịTAY nhìn nàng, nói:

    - Được a, Quấrozt T tỷ, ngươi quan sát cũng cẩzkn thn quá đYiJi.

    QuấXArt T tứnc gin nói:

    - Trong cái đbzku của ngươi chứNa cái chi rứhYa hản? Biết ngườYi biết ta bách chiến bách thắoNng thôi.

    Đang lúc các nàng nói chuyn, HoắPBc Vũ HạiHo đhYã trở lạCni. Tay phảoNi dườCnng như nắMym cái gì, bởi vì sắwVUc trờBJi nhá nhem tối, nhìn không rõ lắCZm. Sau đYEó hắrozn tay chân thăn thoắxet bn rộn ngay gầnn đVJó.

    QuấVJt T và Kha Kha không thấYvoy rõ HoắXArc Vũ HạMyo bắXArt đhYược con thú hoang gì. Lúc các nàng còn đvQpang chú ý, nhìn qua điHã có một xâu thịYt. Mỗi miếng thịyt đtjTược cắaYtt đwVUu, dài ước chng bàn tay, rộng chng hai ngón tay, đXArộ dày va phảYiJi. (DG: phảBJi nói tg càng ngày chém càng đCZiêu, nhìn không rõ cái con thú gì, mà thịYt thì nhỏ thế lạyi nhìn ra cc rõ ràng.....)

    Nên nhóm la rồi! Va nghĩnYx đBJến la, Hoắnc Vũ Hạjno t nhiên run rẩtjTy, đboưa mắYiJt nhìn v phương đwVUông xa xăm. Tỷ tỷ, ngườni cuối cùng là lưu lạTAYc phương nào a! Nhớ đYiJến Mã TiểiHu Đào điCoã mấZt tích, tâm tình đCnang tốt đxeẹp bỗng dưng rầVJu rĩn.

    Thế nhưng đRUộng tác không h dng lạoi, một đUcống la đhYược nhóm lên. Một lát sau, la trạYvoi đwVUã cháy tí tách, hắrozn gọi hai nữjn đnQXZng xa, mỉbom cườni:

    - Đến đGGvây đni, hai vịwVU học tỷ, chuẩbn bịYvo ăn cơm. ThịtjTt nướng phảboi ăn ngay khi nướng mới ngon.

    Va nói, hắoNn lấwVUy ra ba cái chén nhỏ, trong mỗi chén bỏ thêm gì đnó, khuấYiJy đrozu thành một loạJHji chấjbCt dịiHch sn st, chính là nước sốt màu nâu na trong na đoOục. LạaYti lấyy ra đBJĩya ăn đJHjưa cho hai ngườaYti.

    - ThịYvot nướng chấnYxm nước sốt là ăn đQXZược lin. Ta bắRUt đbhYu nướng điHây.

    Va nói, HoắtjTc Vũ HạJHjo va cầvbm trong tay một đZRPĩiHa ăn. Ba xâu thịiCot nướng hắoOn đCZã lấCZy ra một xâu, cổ tay nhẹ nhàng xoay xoay, mấHTy miếng thịzkt bên ngoài hơi cháy một chút, đBJã nhẹ nhàng rơi vào chén QuấHTt T.

    Dưới ánh la trạwVUi, khuôn mt QuấiHt T và Kha Kha điHỏ lên lấiCop lánh, tăng thêm vài phầon xinh đtjTẹp.

    QuấOt T cc kỳ chú ý đMyộng tác HoắHTc Vũ HạnYxo, nhìn hắoNn thành thạQXZo như thế chắyc chắYEn không phảzki lầwVUn đYRUu nướng thịvQpt. Cúi điCozku nhìn xuống, miếng thịwVUt nướng còn bốc lên váng mỡ, hình như còn hơi hồng hồng, không hoàn toàn chín.

    - Ăn khi còn nóng là thơm nhấoNt.

    HoắGGvc Vũ Hạjno dn dò, xâu thịnYxt thứYiJ hai cũng đrozã vào chén Kha Kha.

    QuấOt T vốn thích ăn, nghe vy cầzkm lòng không đYiJược, bỏ miếng thịvbt vào dĩroza, phết một chút nước sốt đvbc quánh sn st, rồi cho miếng thịCZt nướng thơm phứDaDc vào ming.

    Mùi vịHT nước sốt cũng không mấYiJy đbom đCnà, nhưng rấRUt thơm. Miếng thịYt nướng rấTAYt mm và ngon, vào ming chỉYE nhấTAYm nháp hai ba cái, đAyhã hóa thành chấZRPt lỏng thơm lng chảby vào cuống họng. Mùi vịYE tuyt hảNo, cảHTm giác mm mạpnwi mịiCon màng của thớ thịnYxt khiến QuấnYxt T suýt nữvQpa cắXArn phảXAri lưỡi.

 • Gửi lúc 1:03 Ngày 11/01/2015

  kool996

  Truyện này không ai dịch nữa à :((

 • Gửi lúc 0:25 Ngày 30/11/2014

  lehoangviet

  bảo Admin bỏ cái note ở phần đầu chương 322 là a e lại có truyện đọc ngay :v

 • Gửi lúc 9:14 Ngày 19/11/2014

  stomwan

  AD ra đều tay nha, thanks

 • Gửi lúc 17:48 Ngày 18/11/2014

  tanphu89

  Nội dung thì hay khỏi bàn , có điều nhiều lúc tg miêu tả ảo wa xá @@ .

 • Gửi lúc 13:40 Ngày 07/11/2014

  please

  ad ơi, dịch tiếp đi ad, mọi người vẫn đang hóng-ing từng ngày nè :(